Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego na kierunku technik budownictwa będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych, koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych, organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej, sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Nauczane przedmioty zawodowe:
– Technologia budownictwa
– Podstawy budownictwa
– Podstawy projektowania
– Konstrukcje budowlane
– Instalacje budowlane
– Organizacja robót budowlanych
– Eksploatacja robót budowlanych
– Kosztorysowanie
– Język obcy zawodowy

Absolwent w zawodzie technik budownictwa nabywa umiejętności w zakresie:
– posługiwania się dokumentacją techniczną, wykonywania szkiców roboczych i rysunków budowlanych;
– przeprowadzania inwentaryzacji istniejących obiektów;
– projektowania elementów konstrukcyjnych budowli;
– dobierania materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń do wykonania określonych prac;
– kierowania gospodarką materiałową i sprzętową w procesie budowlanym;
– wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów budowlanych;
– analizowania warunków gruntowych  na podstawie przeprowadzonych badań;
– wykonywania przedmiarów i obmiarów robót budowlanych;
– przeprowadzania kontroli jakości i oceny wykonania podstawowych robót budowlano ? montażowych;
– wykonywania kalkulacji robót, sporządzania kosztorysów i ofert przetargowych;
– organizowania i kierowania robotami remontowymi i rozbiórkowymi;
– wykorzystywania programów komputerowych, przydatnych w zawodzie technika budownictwa.

Może on znaleźć zatrudnienie w:
– przedsiębiorstwach budowlanych;
– wytwórniach prefabrykatów;
– laboratoriach;
– państwowym nadzorze budowlanym;
– administracji budynków;
– biurach projektów jako asystent projektanta;
– po nabyciu odpowiedniego stażu pracy może uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
– prowadzić własną firmę budowlaną.