Kierunek prowadzony zgodnie z nową podstawą programową. W trakcie nauki słuchacze przygotowywani są do opanowania wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji A.68 – Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w tym zawodzie i uzyskanie tytułu technika administracji przeprowadzany jest w szkole po ukończeniu IV semestru.

Nauka trwa 2 lata czyli 20 miesięcy.

Program nauczania szkoły policealnej o kierunku administracja obejmuje następujące przedmioty:
– działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
– podstawy prawa cywilnego
– postępowanie w administracji
– podstawy prawa pracy
– podstawy prawa administracyjnego
– podstawy finansów publicznych
– wykonywanie pracy biurowej
– język angielski w administracji

Absolwent w zawodzie technik administracji nabywa umiejętności w zakresie:
– gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
– wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
– sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,
– prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
– prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.
Może on znaleźć zatrudnienie w:
– administracji rządowej i administracjach specjalnych,
– jednostkach samorządu terytorialnego,
– urzędach marszałkowskich,
– urzędach powiatowych, miejskich, gminnych,
– jednostkach organizacyjnych gminy,
– samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.