Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Technika Ekonomisty umożliwia m.in.: branie aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, uczestniczenie w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. 

Do zadań zawodowych Technika Ekonomisty należy: 

– organizowanie pracy biura firmy, 
– obliczanie wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, 
– analiza kosztów i przychodów oraz określanie propozycji ich poprawy,
– analiza roli i pozycji konkretnej firmy na rynku,
– samodzielne wykonywanie lub organizacja zadań w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu, sprzedaży towarów i usług,
– dobieranie i obliczanie wskaźników określających kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.).

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Ekonomista (Kod zawodu: 331403).