Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Technika Logistyka umożliwia m.in.: zatrudnienie w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Podjęcie pracy jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Dodatkowo jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów, czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym.

Do zadań zawodowych technika logistyka należy:

– przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych

– przygotowywanie procesu logistycznego

– dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań

– przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych

– dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu

– dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych

– obliczanie ilości miejsca do składowania towarów

– przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych

– sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych

– prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi

– analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych

– organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu

– organizowanie logistyki miejskiej

– organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej

– podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych

– ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań

– ustalanie nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie

– organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

– kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.